คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม ปอสี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายน้อย ตันใจ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : พระใบฎีกา ยโสธโร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายอมรเทพ วงค์ธิมา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางทิพย์สุดา วิลาวัลย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ มีเมล์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายปิ่นศักดิ์ สุนะเสน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสวิภานุช แสงอรุณ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสมหมาย พงษ์กอเงิน
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ