กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวทับทิม เป็งขวัญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ