กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวทัศนีพร ชัยอักษร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 089-1082401