กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวทัศนีพร ชัยอักษร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1