กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวิภานุช แสงอรุณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 087-1935848