กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวิภานุช แสงอรุณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์