กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวิภานุช แสงอรุณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี