กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายธีรพัฒน์ ลามเกษร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4