กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายธีรพัฒน์ ลามเกษร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4