กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายทนงศักดิ์ สูงขาว
ครูจ้างสอน

นางสาวทัศนีพร ชัยอักษร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0