กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวทับทิม เป็งขวัญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1734162
อีเมล์ : krathin2525@hotmail.co.th
ที่อยู่ :
73 หมู่ 3 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลครูผู้สอน รางวัลชนะเลิศ เหรัยญทอง ระดับชาติ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
2 รางวัลครูผูสอนดีเด่น กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโลโลยี
3 รางวัลครูดีในดวงใจ
4 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ป.4-6
5 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติการแข่งขันวาดภาพด้วโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ รพดับชั้น ป.1-6