ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสมหมาย พงษ์กอเงิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางวิภานุช แสงอรุณ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทับทิม เป็งขวัญ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรพัฒน์ ลามเกษร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเมธินี บัวบน
ตำแหน่ง : ครู
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทัศนีพร ชัยอักษร
ตำแหน่ง : ครู
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวโสธิยา โชคดี
ตำแหน่ง : ครูธุรการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายพรชัย เชื้อเขียว
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายปัณณวิชญ์ พงศ์วริศโสภณ
ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอมินตรา ชัยวัง
ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :