คณะผู้บริหาร

นางสมหมาย พงษ์กอเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา