พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)

1.      ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมตามคุณลักษณะอันทึกประสงค์ 8 ประการ

2.      ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

3.      ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้

4.      พัฒนาครูให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

5.      ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและการจัดการศึกษา

6.      ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนรักการออม

7.      พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

เป้าประสงค์ (Goal)

1.      นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมตามคุณลักษณะอันทึกประสงค์ 8 ประการ

2.      นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

3.      นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  เป็นคนดีมีความรู้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

4.      ครูมีความรู้ความสามารถและทักษะตามสมรรถนะและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

5.      ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา

6.      นักเรียนมีความตระหนัก  เห็นคุณค่าและเข้าร่วมกิจกรรมการออมทรัพย์

7.      โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน