วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ   
มีความรู้คู่คุณธรรม  
นำสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
พึ่งตนเองได้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 

ปรัชญา
โยคาเว ชายเต ภูริ

"ปัญญาย่อมเกิดเพราะการฝึกฝน"