ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
      โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
มีพื้นที่ 13 ไร่  3  งาน  54  ตารางวา 
ตั้งอยู่เลขที่ 50  หมู่ 7 ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง 52140 โทร 054-279268  
อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 3 ไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร

สภาพชุมชนโดยรวม
          สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนอยู่ติดกับถนนรพช.
สายหัวทุ่ง ร่องเคาะ มีประชากร ประมาณ1,100 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดแม่สุขนอก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สุขวังเหนือ
       อาชีพหลักของชุมชน คือเกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีตานก๋วยสลาก (สลากภัตร) ประเพณีสงกรานต์
ประเพณี ลอยกระทง ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
      -  ร้อยละ 85 ประกอบอาชีพ การเกษตร ทำนา ทำไร่
     -   ร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ
          -   ฐานะทางเศรษฐกิจ /รายได้โดยเฉลี่ยต่อรายหัว : ปี   25,000 - 30,000  บาท

โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน
          โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนืออยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้หลายแห่งที่น่าศึกษา มีดังนี้
1)วัดแม่สุขนอก  อยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ 20 เมตร
2) วัดแม่สุขเหนือ  อยู่ห่างจาก  โรงเรียนประมาณ  2 กิโลเมตร
3)  โรงพยาบาลวังเหนือ อยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ  3.50 กิโลเมตร 
4)  สถานีตำรวจภูธรอำเภอวังเหนืออยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ  2 กิโลเมตร
5)  ที่ว่าการอำเภอวังเหนืออยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ 3 กิโลเมตร
6) ปูชนียสถาน ศาลเจ้าพ่อพญาวัง อยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ 4 กิโลเมตร
7)  ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอวังเหนืออยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ 3 กิโลเมตร
8)  น้ำตกวังแก้ว อำเภอวังเหนืออยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ 27 กิโลเมตร
9)  วัดพระเกิด อำเภอวังเหนืออยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ 18 กิโลเมตร
             
การเรียนรู้
       นักเรียนสามารถเลือกแหล่งเรียนรู้ จากสถานที่ต่าง ๆ ได้ตามหลักสูตรการเรียนรู้ ตามโอกาสต่าง ๆ ได้
 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.25 KB