ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนิอ
03 ส.ค. 61 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ/ชุดพื้นเมืองวันศุกร์
26 ก.ค. 61 ถวายเทียนพรรษา
ชุดขาว โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ
14 ก.ค. 61 ตัวแทนนักเรียนไปทำการแสดง ที่ อบต.วังซ้าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย
29 มิ.ย. 61 กิจกรรม การอบรม โครงการ "ส่งเสริมคุณธรรม เทิดไท้องค์ราชัน"
วัดบ้านแพะใต้/ชุดขาว โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ
28 มิ.ย. 61 จัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
ชุดลูกเสือ
26 มิ.ย. 61 เดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ/ชุดนักเรียน สพป.ลำปาง เขต3
26 มิ.ย. 61 จัดกิจกรรม วันสุทรภู่
โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ
14 มิ.ย. 61 พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ
12 มิ.ย. 61 จัดนิทรรศการที่ สพป.ลำปาง เขต3
สพป.ลำปาง เขต3/ชุดสุภาพ สพป.ลำปาง เขต3
07 มิ.ย. 61 ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
สพป.ลำปาง เขต3
31 พ.ค. 61 ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ
29 พ.ค. 61 หยุดวันวิสาขบูชา
28 พ.ค. 61 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
วัดแม่สุขนอก/ชุดขาว โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ
16 พ.ค. 61 วันเปิดภาคเรียนที่1/2561
โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ
15 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ/ชุด โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ
14 พ.ค. 61 ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ/ชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ
08 พ.ค. 61 ประชุมคะครู.วังเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ/ชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ
15 เม.ย. 61 ถึง 15 มิ.ย. 61 ผ้าป่าสามัคคี คืนสู่เย้าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ/สุภาพตามสะดวก โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ
21 มี.ค. 61 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นป.6
โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ
21 มี.ค. 61 งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ป.6 และมอบวุฒิบัตรนักเรียน อ.2
โรงเรียนบ้านแมุ่ขวังเหนือ/ชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านแมุ่ขวังเหนือ
09 มี.ค. 61 กิจกรรม เดินทางไกล
กิจกรรม เดินทางไกล  ลูกเสือ - เนตรนารี  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6
โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ/ชุดลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ
07 มี.ค. 61 นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบ NT
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ/ชุดนักเรียน
02 มี.ค. 61 อบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ/ชุดวันศุกร์,ชุกนักเรียนหรือชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ
01 มี.ค. 61 โรงเรียนหยุดวันมาฆบูชา
27 ก.พ. 61 คณะผู้บริหาร จาก สพป.ลำปาง เขต 3 มาประชุม ณ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ/ชุดสุภาพ สพป.ลป.เขต3
21 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 
ชุดลูกเสือ-เนตรนารี
20 ก.พ. 61 ทัศนศึกษา ชั้นอนุบาล1-2 และประถมศึกษาปีที่1-3
ชุดพละ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ
16 ก.พ. 61 ทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6
ชุดพละ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ
15 ก.พ. 61 2ล้อ เติมบุญ ปั่น ปั่น ข้าวสารเพื่อน้อง
ชุดพละ สพป.ลป.เขต3
12 ก.พ. 61 คณะครูนำนักเรียนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชาติ การวาดภาพด้วยโปรแกรม paint
จ.ปทุมธานี
23 ม.ค. 61 รับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ระดับภาค
โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ
12 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ
11 ม.ค. 61 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) จ.นครสวรรค์
โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ
10 ม.ค. 61 แข่งขัันกีฬากลุ่ม อำเภอวังเหนือ รอบชิงชนะเลิศ
-พิธีเปิด
-แข่งขันชิงชนะเลิศกีฬา
-แข่งขันกรีฑา
-พิธีปิด
โรงงเรียนวังเหนือวิทยา
27 ธ.ค. 60 แข่งขัันกีฬากลุ่ม อำเภอวังเหนือ รอบชิงชนะเลิศ
-พิธีเปิด
-แข่งขันชิงชนะเลิศกีฬา
-แข่งขันกรีฑา
-พิธีปิด

โรงงเรียนวังเหนือวิทยา
21 ธ.ค. 60 ประชุมคณะผู้บริหารและครูวิชาการ กลุ่มเครือข่ายวังเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ เริ่มเวลา 13.00
18 ธ.ค. 60 ถึง 26 ธ.ค. 60 แข่งขัันกีฬากลุ่ม อำเภอวังเหนือ รอบคัดเลือก
11 ธ.ค. 60 ถึง 14 ธ.ค. 60 คณะครูนำนักเรียนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
จังหวัดกำแพงเพชร
08 ธ.ค. 60 คณะครูไปศึกษาดูงาน
โรงเรียนปางกุ่มวิทยา
30 พ.ย. 60 พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปีการศึกษา 2560

 

โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ/แต่งชุดลูกเสือ-เนตรนารี
21 พ.ย. 60 รับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ระดับจังหวัด
โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ/ชุดสุภาพ
15 พ.ย. 60 รับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่
โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ
26 ส.ค. 59 ประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี พ.ศ.2559
แต่งกายชุดสุภาพ
18 ส.ค. 59 วันวิทยาศาสตร์
13 ส.ค. 59 ถึง 14 ส.ค. 59 แข่งทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชุดสุภาพ
11 ส.ค. 59 จัดกิจกรรมวันแม่ ทำบุญตักบาตร ถวายพระพร
ชุดสีฟ้า
01 ส.ค. 59 ถึง 02 ส.ค. 59 แข่งทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเหนือ